Opera ir k� purvs. T� ievelk tevi piln�b�, un �r� vairs nelai�. Tev pat Nakt� nav miera, un bezmiega �rpr�t� tu v�l un v�l dom� par to.
Maija n�ca k� apskaidr�ba, k� zibens sp�riens no skaidr�m debes�m. �sas mirk�a iz��ir�an�s rezult�ts... .
Vi�a ir �eit- Latvij�, katr� zemes pikuc�, katr� m�su ��n�, katr� dz�sl�. 400 gadu distance ir par lielu, lai tas b�tu "t�pat vien", "t� nejau�i".
Vi�a noteikti ir Liel� Pl�na da�a...
...misija, kas turpin�s bezgal�gi.
Un es dro�i zinu, ka t� ir LAIME b�t, kaut nelielai, ��s misijas da�i�ai.

Zigmars Liepi��- komponists.

 

M�lest�ba un uztic�ba Kristus d�� m�su pasaul�gaj� laik� ir mirusi. T�s p���us dzi�i pazem� turpina iem�t l�dz ne���st�bai piel�gt�s miesas kults. Uztic�ba �imen�s izg�jusi no modes. Nodev�ba k�uvusi par pa�m�ju demokr�tijas vado�o m�niju visu sf�ru visos l�me�os. Izsmalcin�t�bas dzi�umu �odien nosaka p�c perversa zemiskuma krit�rijiem. Nekam vairs nav v�rt�bas.

Un tom�r- IR.

�aunums varm�c�gi dz�r�s nopl�kt Dievi��o Rozes uztic�bas ziedu, ta�u nosl�ka t� sv�taj� Asin�s, kas sv�t�ja un joproj�m sv�t� Turaidas zemi.

Kaspars Dimiters- libreta autors.